ЗАЯВКА

за закупуване на учебници и учебни помагала за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2024/2025 година
и за осигуряване на достъп до електронно четими учебници
на издателства "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД - ЛОНГМАН" и "САНПРО"


С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „С.А.Н.- ПРО“ EООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от “С.А.Н.- ПРО” EООД.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в „С.А.Н.-ПРО“ EООД за срок от 20 години.
Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД: правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до „С.А.Н.-ПРО“ ООД “ EООД , подписано от мен и подадено до адреса на „С.А.Н.-ПРО“ ООД “ EООД в гр. Варна, ул.Янкул Войвода 30, ет.1, ап.1; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на orders@sanpro.bg; Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от „С.А.Н.- ПРО“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.

ДА, съгласен съм


С отбелязване на това поле заявявам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на “С.А.Н.- ПРО” EООД , която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на “С.А.Н.- ПРО” EООД.

ДА, съгласен съм